Siguenos

Empresa

AMBIENT SERVEI CONTROL DE PLAGUES, S.L. va ser creada el 15 de març de 1988, en els nostres 30 anys d’ experiència en el mon de la Sanitat Ambiental i Sanitat Vegetal, l’ empresa ha crescut en tots els aspectes, arribant en aquests moments a estar molt ben considerada en el nostre sector, la confiança que ens dispensen els nostres clients ens avala..

L’empresa s’ha especialitzat en el control integrat de plagues urbanes, prestant serveis de desinsectació, desratització, desinfecció, legionela, protecció de la fusta, control de coloms, serveis fitosanitaris, entre altres. La qualitat i bon resultat dels serveis es deu  principalment al nostre equip humà, format per un grup de professionals amb una amplia experiència en aquest camp i a la seva formació en els diferents tipus de serveis, promovem la formació continuada dels nostres tècnics, estant al dia de les darreres novetats tècniques, maquinaria i productes a utilitzar que garanteixen l’èxit i la qualitat dels nostres serveis.


L’empresa disposa de tots els registres i homologacions pertinents per tal de dur a terme l’activitat, complint amb tots els requisits legals, sanitaris i mediambientals, tenint en compte el medi ambient i respectant a les persones i animals que habiten en el lloc a tractar. Disposem de magatzem propi per als productes biocides.

 

En la nostra voluntat de millora continua, disposem de les certificacions en qualitat i medi ambient des de l’any 2011, i en l’any 2016 vam obtenir la certificació CEPA – Certificat de professionalitat Europeu. La nostra Política d’ Empresa es la següent:

 
“Les empreses Ambient Servei i Suport Serveis Ambientals es caracteritzen per la seva voluntat de servei als seus clients cobrint les seves necessitats de la millor manera possible, és per això que en tots els procediments es té una especial atenció en quan a la qualitat del desenvolupament dels serveis i com a conseqüència la satisfacció dels clients, no deixant de banda el respecte al medi ambient.

Tot això no és possible sense involucrar a tot el capital humà de la empresa i a tots els nivells, per tant és molt important tenir un bon ambient de treball, la formació constant, saber transmetre les necessitats dels clients, i la supervisió de que el servei es desenvolupa segons les pautes marcades.

En aquesta lluita constant, desig de millora i voluntat de servei en vers el desenvolupament i execució de serveis de control de plagues en àmbits de la indústria alimentària, sanitat ambiental i vegetal per Ambient i en la higienització d’espais públics, contenidors i dipòsits ACH per Suport, s’ha apostat per implantar un sistema de gestió de la qualitat, medi ambient i gestió de plagues, conforme a les normes UNE-EN-ISO 9001:2015, UNE-EN-ISO 14001:2015 i UNE 16636:2015. Els compromisos en quan a la política els podem concretar en els següents punts:

-     Entendre i satisfer les necessitats i expectatives dels clients i altres parts interessades

-     Millorar constant la qualitat del nostre servei i del comportament ambiental

-     Formar contínuament al personal

-     Promoure la participació de tota la organització en la millora contínua

-     Complir amb la legislació ambiental i altres requisits o compromisos voluntaris adoptats 

  Reduir la generació de residus i reciclar-los

-     Afavorir la lluita integrada

-    Reduir la utilització de biocides i augmentar la de productes biològics com a compromís de protecció del

   medi ambient i prevenció de la contaminació

-    Realitzar els serveis reduint els possibles impactes ambientals que els mateixos puguin ocasionar, de

   manera que es contribueixi a una major sostenibilitat i a una millor qualitat ambiental

-   Tenir en compte les mesures de prevenció de riscos laborals per tal de minimitzar els possibles riscos

   derivats tant pel client com pel personal

   Difondre la nostra Política Integrada, fent-la arribar al nostre personal, clients, proveïdors i altres parts

   interessades

 

La Direcció d’Ambient Servei i Suport Serveis Ambientals es compromet al compliment de la present Política facilitant els mitjans materials i humans que es considerin necessaris, així com a la seva revisió anual i a l’ús de la mateixa com a marc de referència per establir i revisar els objectius fixats.”